TVT News&Blogs

🤓 Не зациклюйтеся на ринку та не будьте залежні від процесу прийняття рішень.

Аналитические статьи
З недавнього часу, коли відключення світла в моїй країні стали дуже тривалими і щодня, я на деякий час перестав брати участь у Robbins World Cup Trading Championship з результатом 70%. Звичайно, планую відновити, коли ситуація стабілізується. Але наразі мені доцільніше торгувати та зосередитися на одному непублічному рахунку.
Дивно те, що моє 4 місце в рейтингу все одно не змінилося. 


Наразі я хочу поділитися з вами деякою торговою мудрістю, яка дуже важлива, коли ви берете участь у цій грі!

1.Не зациклюйтеся на ринку та не будьте залежні від процесу прийняття рішень.


Торгівля для вас, а не ви для торгівлі. Щодня готуйте рівні попиту та пропозиції, де ви збираєтеся приймати рішення та терпляче чекайте. Для точки входу, я використовую локальні тікові дисбаланси, або «HFT об’єми», так це називається в нашій платформі Trading Volume Terminal. Коли приходить сповіщення, я готовий діяти. Крім того, мені потрібен кумулятивний дисбаланс. Я шукаю розбіжності між накопичувальною дельтою за об’ємом угод та кількістю угод. Лише після результату цієї битви між об’ємними продажами та алгоритмічними покупками я відкриваю позицію. 


2.Не витрачайте свою енергію на середнячкові угоди.


Щоразу я переконуюся, що чим більше угод я роблю, тим більше енергії я втрачаю. Не кажучи вже про те, що кожну операцію потрібно записувати в щоденник і ретельно аналізувати. Мені дуже подобається одна цитата Джима Роджерса: «Я просто чекаю, коли гроші будуть лежати у кутку, і все, що мені потрібно зробити, це підійти туди й забрати їх. До цього моменту я нічого не роблю». Дійсно, важливо працювати з речами, які вам абсолютно підходять і зрозумілі, відповідно до вашої особистої стратегії і досвіду.

3. Виберіть свій торговий підхід оснований на об'єктивних даних і відпрацьовуйте лише його.


Часто трейдери кидаються від одного до іншого стилю і намагаються знайти ідеальний підхід, або ж «Грааль». Оскільки ринок — це справжнє поле битви, Брюс Лі дуже точно сказав: «Я боюся не людини, яка один раз відпрацьовувала 10 000 ударів, а я боюся людини, яка відпрацьовувала один удар 10 000 разів».
Маркет-мейкер буде вас боятись, якщо ви відпрацюєте один підхід 10 000 разів і перемогти вас буде неможливо, так як ви будете знати всі нюанси і знатимете, в якому випадку не заходити. Я вибрав підхід, який базується на кумулятивному дисбалансі та дисбалансі ланцюжків тіків поблизу важливих рівнів попиту та пропозиції. Це базується на об'єктивних фактах і реальних ринкових даних. Тому я готовий практикувати цей підхід нескінченну кількість разів.

Бажаю вам випрацювати свій власний підхід в торгівлі та впевненості в момент прийняття рішення, адже це так важливо!


З повагою, Тарас Святун

Команда Trading Volume Terminal


________________________________________________________________________

From the recent time when blackouts in my country became very long-term and every day, I stopped for a while participating in the Robbins World Cup Trading Championship with a result of 70%. Of course, I plan to resume, when the situation will become more stable. But for now, It is easier for me to trade and concentrate on one non-public account.
Surprisingly is that my 4th place in rank nevertheless did not change.


For now, I want to share with you some trading wisdom, which is really important when you are involved in this game!

1. Don't get hung up on the market, and don’t be addicted to decision-making. 


Trading is for you, but not vice-versa. Make your preparations every day, supply and demand zones, where you are going to make decisions and patiently wait. I use local tick imbalances, or “HFT volumes”, as it is called in our platform Trading Volume Terminal. When I receive an alert, I am ready to act. Also, I need some daily imbalance before. I seek for Divergence between the Cumulative Volume Delta and Quantitative Delta. Only after the result of this battle between volumetric sells and algorithmic purchases do I prefer to act. 


2. Don’t spend your energy on average trades.


I ensure that the more trades I make, the more energy I lose. Not to mention the fact that every trade needs to be written in a diary and carefully analyzed. I like very much one quote by Jim Rogers "I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up. I do nothing in the meantime."
Really it is important to work with things that are absolutely suitable and understandable for you, according to your personal strategy and experience.

3. Choose your approach based on objective facts and trade only it.


Often traders rush from one to another and try to find an ideal approach or it is called “Graal”. As the market is a real battlefield Bruce Lee said it very accurately “I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times.”
Market Maker will afraid you really if you will practice one approach 10000 times and it will be impossible to defeat you, as you will know all the nuances and you will know in which case to pass the trade. I chose the approach which is based on daily imbalance and tick chains imbalance near important levels of supply and demand. This is based on objective facts and real market data. That's why I am ready to practice this approach an infinite number of times.

I wish you confidence in your personal approach to be confident in trading, as it is so important!


Sincerely, Taras Sviatun

Team Trading Volume Terminal


________________________________________________________________________


⚡️ "Не зацикливайтесь на рынке и не будьте зависимы от процесса принятия решений."

С недавнего времени, когда отключения света в моей стране стали очень длительными и ежедневно, я на время перестал участвовать в Robbins World Cup Trading Championship с результатом 70%. Конечно, планирую возобновить, когда ситуация стабилизируется. Но пока мне целесообразнее торговать и сосредоточиться на одном непубличном счету.
Удивительно то, что мое 4-е место в рейтинге все равно не изменилось.


Пока я хочу поделиться с вами некоторой торговой мудростью, которая очень важна, когда вы участвуете в этой игре!

1. Не зацикливайтесь на рынке и не будьте зависимы от процесса принятия решений.


Торговля для вас, а не вы для торговли. Каждый день готовьте уровни спроса и предложения, где вы собираетесь принимать решения и терпеливо ждите. Для точки входа я использую локальные тиковые дисбалансы, или «HFT объемы», так это называется в нашей платформе Trading Volume Terminal. Когда приходит уведомление, я готов действовать. Кроме того, мне нужен кумулятивный дисбаланс. Я ищу разногласия между накопительной дельтой по объему сделок и количеству сделок. Лишь после результата этой битвы между объемными продажами и алгоритмическими покупками я открываю позицию.


2.Не тратьте свою энергию на середнячковые сделки.


Каждый раз я убеждаюсь, что чем больше сделок я совершаю, тем больше энергии я теряю. Не говоря уже о том, что каждую операцию следует записывать в дневник и тщательно анализировать. Мне очень нравится одна цитата Джима Роджерса: «Я просто жду, когда деньги будут лежать в углу и все, что мне нужно сделать, это подойти туда и забрать их. До этого момента я ничего не делаю». Действительно, важно работать с вещами, которые вам абсолютно подходят и понятны, в соответствии с вашей личной стратегией и опытом.


3. Выберите свой торговый подход основанный на объективных данных и отрабатывайте только его.


Часто трейдеры бросаются от одного к другому стилю и пытаются найти идеальный подход, или же «Грааль». Поскольку рынок — это настоящее поле битвы, Брюс Ли очень точно сказал: «Я боюсь не человека, один раз отрабатывавшего 10 000 ударов, а я боюсь человека, который отрабатывал один удар 10 000 раз».

Маркет-мейкер будет вас бояться, если вы отработаете один подход 10 000 раз и победить вас будет невозможно, так как вы будете знать все нюансы и будете знать, в каком случае не заходить. Я выбрал подход, основанный на кумулятивном дисбалансе и дисбалансе цепочек тиков вблизи важных уровней спроса и предложения. Это основывается на объективных фактах и реальных рыночных данных. Поэтому я готов практиковать этот подход нескончаемое количество раз.


Желаю вам выработать свой собственный подход к торговле и уверенности в момент принятия решения, ведь это так важно!


С уважением, Тарас Святун

Команда Trading Volume Terminal